1
راضیه دلبری
391,858,250 تومان
176,116,585 کارا

2
سیدمهدی خراسانیان
170,051,450 تومان
46,056,675 کارا

3
علی میرزائی
115,567,600 تومان
29,581,638 کارا

4
مجتبی قربانی
101,892,750 تومان
55,447,966 کارا

5
تورج ورزداری
87,726,500 تومان
39,799,075 کارا

6
سیده زهرا میرعلا
74,769,450 تومان
27,299,183 کارا

7
امیر دانا
61,632,500 تومان
35,453,685 کارا

8
محدثه میرزائی
42,372,900 تومان
16,569,193 کارا

9
مجتبی مومن نیا
35,230,000 تومان
20,811,600 کارا

10
محمود فرج پور
34,500,000 تومان
17,250,000 کارا