1
تورج ورزداری
73,146,500 تومان
32,342,625 کارا

2
سیدمهدی خراسانیان
39,076,700 تومان
7,270,945 کارا

3
سید احمد دلبری
28,679,000 تومان
11,416,085 کارا

4
غلامرضا علیزاده
22,284,000 تومان
3,693,890 کارا

5
رضا حیدریان
20,389,000 تومان
11,789,400 کارا

6
امین یعقوبی ثانی
18,873,000 تومان
11,230,260 کارا

7
مجتبی قربانی
18,600,000 تومان
11,160,000 کارا

8
محدثه میرزائی
17,100,000 تومان
10,260,000 کارا

9
مریم سادات میرعلی
14,474,000 تومان
3,945,220 کارا

10
مرتضی ملایی
13,500,000 تومان
700,000 کارا