1
راضیه دلبری
391,858,250 تومان
176,116,585 کارا

2
سیدمهدی خراسانیان
168,611,450 تومان
45,725,475 کارا

3
علی میرزائی
111,999,600 تومان
28,557,642 کارا

4
مجتبی قربانی
101,072,800 تومان
55,140,732 کارا

5
تورج ورزداری
87,216,500 تومان
39,687,475 کارا

6
سیده زهرا میرعلا
68,778,000 تومان
25,589,720 کارا

7
امیر دانا
57,372,500 تومان
34,005,285 کارا

8
محدثه میرزائی
40,996,400 تومان
16,272,168 کارا

9
مجتبی مومن نیا
35,230,000 تومان
20,811,600 کارا

10
محمود فرج پور
34,500,000 تومان
17,250,000 کارا